Hướng dẫn cách lọc bạn bè, xóa bạn bè ảo và bị die trên facebook

0
297

Dạo này trên facebook có rất nhiều acc clone, sau khi acc clone này hoạt động 1 thời gian thì khoá đủ các kiểu, cũng có nhiều thánh dùng tools để đi kết bạn hàng loạt đồ …

Sau đây mình xin chia sẽ lại các hướng dẫn lọc bạn bè ảo và bị die, không còn tồn tại trên facebook nữa nha

Nick mình đã full 5000 bạn bè

Bắt đầu

Bước 1: Copy đoạn script

javascript:(function([,c]){return c.uid?void(console.log(‘#’,’hello ‘,c.info.NAME),Promise.resolve().then(c.getFriends.bind(c)).then(d=>d.removeFriends()).then(d=>console.log(‘# removed’,d.filter(Boolean).length,’ friends’)||console.log(‘# can\’t remove’,d.filter(f=>!f).length,’ friends’)),console.log(‘created with \u2764 by Khương Bùi’.concat(‘\n’,’www.facebook.com/khuongbuivu’,’\n’,’https://khuongbui.com’))):console.log(‘# login required’)})([[97,…[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch(‘/ajax/typeahead/first_degree.php’,{qs:{viewer:this.uid,’filter[0]’:’user’,’options[0]’:’friends_only’,__user:this.uid,__a:1,__pc:’PHASED:DEFAULT’}}).then(c=>c.text()).then(c=>JSON.parse(c.substr(9)).payload.entries.map(d=>d.uid)).then(c=>{return this.friends=[…new Set(require(‘InitialChatFriendsList’).list.map(d=>parseInt(d.replace(/-[0-9]$/,”))))].filter(d=>!!!c.includes(d)),this})},delay(){let c=Array.from(arguments).shift();return new Promise(d=>{setTimeout(()=>d(),c)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((c,d)=>this.delay(++d*this.speed).then(()=>this.remove(c)).then(f=>{return f&&console.log(‘# removed’,c,`${(100*(++this.success/this.friends.length)).toFixed(2)}%`),f})))},remove(){let c=Array.from(arguments).pop(),d=new FormData;return d.append(‘fb_dtsg’,this.fb_dtsg),d.append(‘__user’,this.uid),d.append(‘uid’,c),d.append(‘unref’,’bd_friends_tab’),d.append(‘__a’,’-1′),d.append(‘__af’,’iw’),d.append(‘__be’,’-1′),d.append(‘__pc’,’PHASED:DEFAULT’),this.fetch(‘/ajax/profile/removefriendconfirm.php’,{method:’POST’,body:d}).then(f=>f.text()).then(f=>!!!JSON.parse(f.substr(9)).error)},fetch(c,d){return fetch(`${c}?${this.http_build_query(d.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:’include’},d))},http_build_query:c=>Object.keys(c).reduce((d,f)=>d.push([f,c[f]].map(encodeURIComponent).join(‘=’))&&d,[]).join(‘&’),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert(‘Please log in facebook before remove friends’)]).pop(),fb_dtsg:(require(‘DTSGInitialData’)||{}).token,info:require(‘CurrentUserInitialData’)}]);

Bước 2: Vào trang cá nhân Facebook

Bước 3: Bấm F12

Bước 4: Chọn tab Console => dán đoạn script ở trên vào khung

Bước 5: Nhấn Enter đợi kết quả thôi

[ * LƯU Ý ] chỉ Chrome thôi nhé 

Anh Em thấy hay thì share Cho Em phát nhé <3

Hướng dẫn cách lọc bạn bè, xóa bạn bè ảo và bị die trên facebook
4.5 (89.41%) 17 votes

There are no comments yet